.

AudiCare France hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Daarom hebben we in ons Privacybeleid een aantal gemeenschappelijke principes opgenomen.

AudiCare France, (SARL), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 88 avenue des Ternes 75017 Parijs, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Het doel van dit document is om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en beschermen en over de redenen waarom wij deze gegevens verwerken.

Het is op uniforme wijze van toepassing op alle door AudiCare France geleverde diensten, met dien verstande dat in het geval van een bepaalde, specifieke bestelling eventueel aanvullende informatie aan u kan worden verstrekt.

I. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Het verzamelen van persoonsgegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is (beginsel van minimalisering van de gegevens).

Wij verzamelen en gebruiken alleen persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze bedrijfsvoering teneinde u kwalitatief hoogwaardige producten en diensten op maat aan te kunnen bieden.

We kunnen verschillende categorieën van persoonsgegevens van u verzamelen, waaronder :

 • identificatie- en contactgegevens (bedrijf, naam, voornaam, post- en e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, geslacht, diploma, functie en handtekening);

 • gegevens die nodig zijn voor de verzending en afhandeling van uw bestellingen (leveringsadres, factuuradres, EU btw-nummer,...);

 • identificatie- en authenticatiegegevens, in het bijzonder bij gebruik van onze diensten (technische logboeken, computersporen, beveiligingsinformatie, IP-adres);

 • gegevens met betrekking tot interacties met ons op onze websites, applicaties, pagina's, sociale media, bij gesprekken (via telefoon of video) en in e-mails.

In geen geval verzamelen wij gevoelige gegevens.

De gegevens die wij gebruiken, kunnen rechtstreeks bij u worden verzameld of via de volgende bronnen worden verkregen teneinde onze databanken te controleren of te verbeteren:

 • publicaties/databanken die door de officiële autoriteiten toegankelijk worden gemaakt (Publicatieblad);

 • serviceproviders;

 • derde partijen, zoals organisaties voor marktonderzoek, in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming;

 • websites/ledenlijsten/databanken/socialemediapagina's die informatie bevatten die u openbaar heeft gemaakt of door derden heeft laten publiceren.

Bovendien vermeldt elk formulier:

 • Wat de bedoeling is van het verzamelen van deze gegevens (doeleinden) ;

 • Of deze gegevens verplicht of optioneel zijn voor het afhandelen van uw verzoek;

 • Wie er kennis van kan nemen (in principe slechts 88 avenue des Ternes 75017 Parijs, tenzij op het formulier vermeld staat wanneer een overdracht aan een derde partij noodzakelijk is voor het afhandelen van uw verzoek);

 • Uw rechten in het kader van de wet “Informatique et Libertés” en hoe ze uit te oefenen ten aanzien van AudiCare France.

II. SPECIALE GEVALLEN VAN GEGEVENSVERZAMELING, MET INBEGRIP VAN ONRECHTSTREEKSE VERZAMELING

AudiCare France kan informatie over u verzamelen, ook al bent u geen klant. Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst met voorbeelden van categorieën van persoonsgegevens die door AudiCare France worden verzameld bij niet-klanten, zoals:

 • Prospecten;

 • Opdrachtgevers of begunstigden bij transacties met betrekking tot een klant;

 • Werknemers van onze dienstverleners;

 • Distributienetwerk van partners.

III. WAAROM EN OP WELKE BASIS GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

A. OM TE VOLDOEN AAN ONZE WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VERPLICHTINGEN

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan diverse wettelijke en reglementaire verplichtingen.

B. OM EEN MET U GESLOTEN CONTRACT UIT TE VOEREN OF OM U PRECONTRACTUELE INFORMATIE TE VERSTREKKEN

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten af te sluiten en uit te voeren, inclusief:

 • u voorzien van informatie over onze producten en diensten;

 • u helpen bij uw verzoeken.

In het kader van klantenbeheer:

 • beheer en levering van producten en diensten.

IV. AAN WELKE CATEGORIEËN VAN INSTANTIES MOGEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN MEEGEDEELD?

De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de diensten die AudiCare France aanbiedt, worden verwerkt conform beveiligde protocollen en stellen AudiCare France in staat de ontvangen gegevens in zijn informaticatoepassingen te verwerken. Om aan de bovengenoemde doeleinden te voldoen, kunnen wij uw persoonsgegevens uitsluitend bekendmaken aan :

 • dienstverleners en onderaannemers die diensten voor ons verzorgen;

 • onafhankelijke agenten, tussenpersonen,

 • distributienetwerk,

 • zakenpartners,

 • financiële autoriteiten, gerechtelijke autoriteiten of overheidslichamen, overheidsinstanties op verzoek en voor zover toegestaan door de wetgeving;

 • bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen, accountants, gerechtsdeurwaarders.

V. HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de langst mogelijke en benodigde periode in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen of gedurende een andere periode, rekening houdend met operationele beperkingen. Wat klanten betreft, wordt het merendeel van de informatie bewaard voor de duur van de contractuele relatie en tot 10 jaar na het einde van deze contractuele relatie.

Wat prospects betreft, worden de gegevens bewaard gedurende 3 jaar vanaf de datum van inzameling of vanaf de datum van ons laatste contact met u.

VI. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U DIE UITOEFENEN?

Overeenkomstig de geldende regelgeving geniet u verschillende rechten, namelijk:

 • Recht op inzage: u kunt informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie van deze persoonsgegevens.

 • Recht op rechtzetting: indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u eisen dat deze persoonsgegevens dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 • Recht op verwijdering: u kunt de verwijdering van uw persoonsgegevens eisen voor zover dit door de regelgeving is toegestaan.

 • Recht op beperking van verwerking: u kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt het volste recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor commerciële prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering in verband met dergelijke prospectie.

 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens: wanneer dit recht van toepassing is, heeft u het recht de door u verstrekte persoonsgegevens aan u terug te laten sturen of, indien technisch mogelijk, over te dragen aan een derde partij.

 • Het recht om richtlijnen op te stellen voor de opslag, verwijdering of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, die van toepassing zullen zijn na uw overlijden.

 • Recht om uw toestemming in te trekken: als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Voor informatie over het uitoefenen van bovenstaande rechten kunt u terecht op onze pagina «Verwerking van uw persoonsgegevens ». Overeenkomstig de geldende regelgeving heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie zoals de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) in Frankrijk.

VII. HOE KUNT U KENNISNEMEN VAN WIJZIGINGEN AAN DIT DOCUMENT INZAKE PERSOONSGEGEVENS?

In een wereld waarin de technologie voortdurend verandert, zullen we dit document regelmatig bijwerken. Wij nodigen u uit de laatste versie van dit document op onze website te lezen en wij zullen u op de hoogte houden van alle belangrijke wijzigingen via onze websites of via onze gangbare communicatiekanalen.

VIII. HOE NEEMT U CONTACT MET ONS OP?

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonlijke gegevens die in dit document worden behandeld, kunt u de mogelijke stappen vinden op de pagina «Verwerking van uw persoonsgegevens ».

IX. VARIA

Informatie over ons cookiebeleid en onze IT-beveiliging is beschikbaar in «Verwerking van uw persoonsgegevens »

(0)